Graveren bij WiHa-Design

Algemene voorwaarden

Art. 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven onder WiHa-Design wordt verstaan de handelsnaam zoals vermeld in de registers van de Kamer van Koophandel
onder nummer 28098204, hierna nader aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’.

Wederpartij en/of opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming
een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt.
vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijgende en erfgenamen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij.

Consument: Een wederpartij van leverancier die een natuurlijk persoon is en niet handelt
in de uitoefening van een bedrijf of beroep Consumentenkoop: de overeenkomst tot
koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten met een
consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.

Art. 2 Algemeen
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend
beheerst door de onderhavige voorwaarden.
Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
5. Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail plaats vindt.

Art. 3 Aanbiedingen
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Wij gaan uit en wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of
namens hem aan ons gegeven ontwerpen, specificaties, (elektronische) bestanden en
andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot
acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk
geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
4. Indien wij kosten hebben moeten maken om de wederpartij een aanbieding te kunnen
doen, hebben wij het recht deze kosten bij de wederpartij in rekening te brengen
voorzover wij de wederpartij voorafgaand aan het doen van een aanbieding hierop
hebben gewezen.
5. Orderbevestigingen en drukproeven dienen ons tijdig, per fax en door de bevoegde
functionaris voor akkoord onder-tekend, te worden toegezonden. Blijft de wederpartij
daarvan in verzuim (bijv. door per e-mail te reageren), dan komt het risico op fouten
geheel voor zijn/haar rekening.

Art. 4 Overeenkomst
1. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als
aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
2. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor
een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen
worden doorberekend.
3. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen,
welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt,
hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extrakosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

Art. 5 Prijzen en meerwerk
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen inclusief BTW en exclusief vervoer/verzend/verzekeringskosten.
2. Het ontstaan van meerwerk, 25% van het offertebedrag te boven gaande, zal in een zo
vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk
geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan.
De wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan
verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de wederpartij tijdig na melding ons
heeft bericht van dat meerwerk af te zien.
Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg
hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.
3. Uitval bij bedrukking, die leidt tot levering van een geringer aantal dan de opdracht,
wordt als minderwerk berekend en kan niet worden aangemerkt als een tekortkoming.
4. Ingeval van tussentijdse, onvoorziene verhoging van een kostprijsfactor(en) zijn
wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften.
5. Indien door de wederpartij voor het uitoefenen van werkzaamheden materialen
ter beschikking worden gesteld, hebben wij het recht deze in de orderprijs te verwerken
tot een maximum van 20% van de door ons in vergelijkbare gevallen te berekenen
kostprijs van de betreffende materialen.

Art. 6 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling voorafgaand aan levering te worden voldaan.
2. Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van
eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening
van de oudste openstaande factuur(en). Wij kunnen, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere
volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Art. 7 Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een rente van 2% per
(gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-

Art. 8 Levering
1. Zodra een koopovereenkomst is gesloten, staat het gekochte voor risico van de
wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit de winkel
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed
staat.
3. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat wij deze bij hem
afleveren of doen afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de
overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5. De wederpartij is verplicht het geleverde op eventuele tekorten en/of beschadiging te
(laten) controleren, zulks binnen 3 werkdagen na aflevering, dan wel na ons bericht dat het geleverde ter beschikking van de wederpartij staat.
6. Wij zijn gerechtigd tot deelleveranties, die wij afzonderlijk kunnen factureren.
7. Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn
afgenomen of indien de wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, worden de zaken door ons voor
rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden tegen voldoening van onze desbetreffende factuur(en).

Art. 9 Annulering, opschorting en ontbinding
1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze
wenst te annuleren en wij hier mee instemmen, wordt 10% van de orderprijs
(excl. B.T.W.), minimaal € 50,-, als annuleringskosten in rekening gebracht,
onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, waaronder begrepen
gederfde winst.
2. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk
zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
3. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten,
behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Art. 10 Geheimhouding en privacy
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op
een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en
is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond
van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een
persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij
uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.

Art. 12 Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens
overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij zijn betaald.
2. In geval de wederpartij:
- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
- enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
hebben wij door het louter plaatsgrijpen van een dergelijke omstandigheid het recht hetzij
de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op
grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder enige waarschuwing of
ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding
van kosten, schaden en rente.
3. Een wederpartij die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn
aan het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
4. Indien de wederpartij (mede) uit door ons geleverde zaken een nieuwe zaak vormt,
vormt de wederpartij die zaak slechts voor ons en houdt de wederpartij de nieuw
gevormde zaak voor ons totdat de wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; wij hebben in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
5. Rechten worden in voorkomend geval aan de wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor overeengekomen
vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
6. Wij kunnen de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde
zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en
resultaten van de dienstverlening van ons onder ons houden, ondanks een bestaande
verplichting tot afgifte, totdat de wederpartij alle aan ons verschuldigde bedragen betaald heeft.

Art. 13 Transport en risico
1. Het risico van de zaak gaat over op het moment waarop wij de zaken volgens de
overeenkomst ter beschikking hebben gesteld aan de wederpartij, tenzij anders
wordt overeengekomen.
2. Indien en voor zover overeengekomen wordt dat wij voor transport zullen zorgdragen, vindt opslag, laden, transport en lossen plaats voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De wederpartij kan zich tegen
bedoelde risico´s verzekeren.
4. De kosten van uitvoering van eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake
transport/verzending, komen voor rekening van de wederpartij.

Art. 14 Industriële eigendoms- en auteursrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst of aanbieding ontwikkelde of ter beschikking gestelde tekeningen, schetsen, bestekken, begroting, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede maquettes, modellen, programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of andere materialen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten
uitsluitend bij ons. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze
voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.
2. Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging. Een aan de wederpartij toekomend recht tot
gebruik is niet-exclusief en nietoverdraagbaar aan derden.
3. Overdracht van industriële eigendoms- en/of auteursrechten kan slechts schriftelijk en
uitdrukkelijk geschieden.
4. Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van ons te herhalen, ook
niet indien het slechts een deel van een al dan niet uitgevoerd ontwerp van ons betreft,
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
5. Wij kunnen voorwaarden verbinden aan het verlenen van onze in lid 4 bedoelde
toestemming, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder mede begrepen.
6. Wij hebben het recht onze ontwerpen bij herhaling te verwezenlijken, voor zover
redelijke belangen van een eerdere opdrachtgever zich daartegen niet verzetten
en niet dan nadat wij met de eerdere opdrachtgever overleg hebben gepleegd, of,
indien de eerdere opdrachtgever niet voor overleg openstaat, niet dan nadat wij hem op
de hoogte hebben gesteld.
7. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is de
wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde
programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur
voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.
Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door ons
schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen
van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.
Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden
gereproduceerd. De wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan ons te
maken.

Art. 15 Aansprakelijkheid
1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voorzover door de (Nederlandse) Wet bepaald.
2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het
totale bedrag van de betreffende order te boven gaan.
3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede
trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan
ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende
zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het
gebruik of de ongeschiktheid daartoe van het geleverde anders dan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft en waarvoor het geleverde is bedoeld.
5. Wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid
plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op
rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt,
voorzover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan wederpartij mogen worden toegerekend dan wel tot diens risicosfeer behoren, behoudens voorzover de aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan wederpartij. Indien de wederpartij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
6. Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij,
van het geleverde zijn voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
7. Ten aanzien van door ons geleverde zaken zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor
gebreken indien de betrokken zaken door ons zelf zijn geproduceerd en die zaken
rechtstreeks in deze staat aan de wederpartij zijn geleverd, doch slechts indien de
gebreken aantoonbaar aan onze schuld te wijten zijn. Indien een of meer door ons
geleverde zaken ondeugdelijk zijn, reikt onze aansprakelijkheid nimmer verder dan
datgene waarvoor wij de leverancier van de betreffende zaken aansprakelijk kunnen
stellen.
8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.
9. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade tengevolge van niet of niet tijdige
levering van zaken bij restauraties of reparaties indien deze een gevolg zijn van
omstandigheden waaronder van ons redelijkerwijs geen nakoming kan worden
verwacht.
10. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de
wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde zaken, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken of andere materialen.
11. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij
ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.

Art. 16 Overmacht
1. Onder "overmacht" wordt verstaan: elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
3. Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de
overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
4. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een
regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden
gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te
lijden schade, tenzij anders is overeengekomen.
5. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze zijn verbintenis hadden
moeten nakomen.
6. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd. In dat geval wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen
elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Art. 17 Reclames
1. Eventuele reclames ten aanzien van zichtbare gebreken, of facturen, worden
door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 7 dagen na
levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk hebben bereikt
onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
3. Indien reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht
alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
4. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de
betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is
afgewikkeld.
5. Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht
tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan
slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Art. 18 Garantie
1. Indien en voorzover door de fabrikant garantie wordt verstrekt, zullen wij onze
aanspraken op fabrieksgarantie onder de daarbij behorende condities aan de wederpartij
overdragen zodra de volledige koopsom door ons zal zijn ontvangen.
2. Wij staan in voor de deugdeijkheid van de door ons verrichte werkzaamheden en
diensten, alsmede voor de kwaliteit van de door ons geleverde en gebruikte materialen
voor zover deze niet onder fabrieksgarantie vallen.
3. De garantie vervalt in ieder geval indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties
aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde niet
voor normaal dagelijks gebruik werd toegepast dan wel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Art. 19 Koop op afstand
1. Ingeval van koop op afstand heeft wederpartij, mits het een consumentenkoop
betreft zoals bedoeld in de definities van deze voorwaarden en de Wet (Burgerlijk
Wetboek, boek 7, afdeling 9A), gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden, indien de zaak
compleet en onbeschadigd is.
2. Dit artikel heeft geen gelding op navolgende producten persoonlijke producten of producten die op verzoek van de consument van een bedrukking, borduring, gravering, e.d. zijn voorzien of speciaal op bestelling van de consument zijn gemaakt.
3. Ontbinding door de consument als voormeld dient te geschieden bij aangetekend
schrijven met bericht van ontvangst, onder gelijktijdige retournering van de complete en
onbeschadigde zaak.
4. Indien de consument reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de
consument de overeenkomst met WiHa-Design ingevolge dit artikel heeft herroepen, zullen wij deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat wij het door de consument geretourneerde product(en) hebben ontvangen, aan de consument terugbetalen. Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde producten
te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren,
wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door
de schuld van de consument (anders dan die ons of onze leverancier) is beschadigd.
6. Indien een product wordt geretourneerd dat naar ons oordeel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de consument te wijten is of anderszins voor
risico van de consument komt, zullen wij de consument hiervan schriftelijk (via brief of
e-mail) in kennis stellen. Wij hebben het recht om de waardevermindering van het
product als gevolg van deze schade van het aan de consument terug te betalen bedrag in
te houden.
7 Het bezoekadres waar een klacht kan worden ingediend is ons vestigingsadres (WiHa-Design Dorpsstraat 88 2391 BL Hazerswoude Dorp

Art. 20 Toepasselijk recht
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Overige internationale regelingen die op de
overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden eveneens uitgesloten
voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.

Art. 21 Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig
beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en
hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht
door de bevoegde Nederlandse rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.
4. In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en
de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als
scheidslieden zullen bepalen.
5. Indien partijen ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan een mediator, zal door
partijen in goed onderling overleg een onafhankelijke mediator worden aangewezen die tussen partijen zal bemiddelen. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel.
Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. De kosten zullen
door partijen zelf worden gedragen.